ट्रेंडिंग

loan शेतकरी संघटना महाराष्ट्र सरकारची मोठी घोषणा ! प्रत्येकी 50 हजार रुपये, राज्य सरकारचा निर्णय

शेतकरी संघटना महाराष्ट्र सरकारची मोठी घोषणा! प्रत्येकी 50 हजार रुपये, राज्य सरकारचा निर्णय

राज्य सरकार, शेतकरी बांधवसाठी मोठया निर्णयावर राज्य सरकार आले आहे. यमुले शेतकल्याण मोथा सुखी व्हती. राज्य सरकारने राज्यतील शेतकरी वर्ग कर्जमुक्त करन्यासाथी महात्मा फुले कर्जमुक्त योजना सुरू केली. या योजनेचे शेतकल्याण थेट नफा मिनार आये. याबाबात राज्य सरकारने 29.07.2022 रोजी रॉसी गव्हर्नन्स निर्णय जारी केले आहेत. (loan)

सदर योजनेनुसार, जय शेतकरी पिकअप कर्जाची नियमित फेड बँकिंग, आशा शेतकायना प्रोत्साहन, देन्यासाथी आशा शेतकरीयांचा खटाटोप 50 हजार रुपये जमा करणेत येनार आहत. सदरची योजना 2019 च्या मध्यात कार्यान्वित झाली असती, परंतु सदर योजनेतून शेतकरी कर्जमाफीच्या कोरोना साथीच्या काळात सदर योजनेच्या आश्वासनाची पुर्तता राज्य सरकारने बरीच मजल मारली होती. सदर योजना आश्‍वासनांची पोर्टा करण्‍यासाथी राज्‍य सरकार दि.29.07.2022 रोसी निर्णय कधूं निधी पुर्वथा करण्‍यात आला. loan

सदर योजनेचे नकारात्मक गुण रिक्त आहेत.

1.जय शेतकरी यांना सन 2017-18, 2018-19, 2019-20 किंवा आर्थिक पावसात नियमित पिकअप कर्जाची लेयरफेड कार आशानंच सदर योजनेचा फायदा झाला आहे.

2. कर्जमुक्तीचा लाभ देत अस्ताना शेतकरी न्यायाने वैयक्तिक निर्णय मान्य धरूनच लाभ अनुज्ञेय कारवाई येनार आये.

3. या योजनेचा नफा फक्त बकंदून घेण्‍यात आलाय फक्त पिक लोन आयडिया करण्‍त येइल.

4. किंवा अगोदर ज्या शेतकरीकन्यानी सदर योजनातून नफा घेला आहे, आशा शेतकन्या रेहा नफा घेटा येनार नाही.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button